Obchodní podmínky

Body way s.r.o

tel.: +420 727 935 696

Bankovni spojeni:

Číslo účtu: 2700816616

Kód banky: 2010

IBAN: CZ5220100000002700816616

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX


OBJEDNÁVKY:

Objednávatel se stává vlastníkem zboží poté, co jej převezme a uhradí celou kupní cenu. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím zboží

Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.


PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Dobírka spoplatněna částkou 30 Kč

Platba na fakturu a to bankovním převodem na základě objednávky

Platba online platební kartou.

Platba PayPal

Zásilkovna spoplatněna částkou 45 Kč


ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY:

Nepřevezme-li kupující zboží a Body way s.r.o. vzniknou z tohoto důvodu náklady, je Body way s.r.o. oprávněna tyto náklady na kupujícím požadovat. Náklady na dopravu ke kupujícímu a vrácení po nepřevzetí zpět Body way s.r.o. je v maximální odhadované výši 200,- Kč. Kupující je povinen převzetí zboží potvrdit, do doby potvrzení převzetí není prodávající povinen zboží předat. 


ZÁRUKA A REKLAMAČNÍ ŘÁD 

Výskyt vady je kupující povinen oznámit prodávajícímu neprodleně poté, co se o vadě dověděl, nebo se mohl dovědět. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. 


Pokud je na obalu výrobku vyznačena doba použitelnosti, nebo trvanlivosti, platí tato doba tj. u potravin, nápojů a obdobných produktů. U ostatního zboží je poskytována záruka pro fyzickou osobu po dobu 2 let tj. u sportovního vybavení, textilu a obdobných produktů, u právnických osob je tato doba poskytována po dobu 12 měsíců od data uvedeného na daňovém dokladu.. Nelze uplatnit vady, které vzniknou běžným opotřebením, nebo nesprávným použitím. Obrazová  dokumentace v katalogu Internetových stránek má pouze informativní charakter a záruka se nevztahuje na jemné odlišnosti mezi obrázkem a skutečností.

Při reklamaci prodávající vystaví písemné potvrzení (reklamační protokol), kde se uvede datum přijetí reklamace, obsah a žádaný způsob vyřízení (požadovaný nárok). Reklamace bude vyřízena neprodleně, nejdéle do 30 dnů. .

Je-li vada odstranitelná, může se kupující domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může nabyvatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel.

To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím,

d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Záruka začíná běžet dnem převzetí výrobku kupujícím. Prodávající odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím, nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Nevztahuje se pak na vady způsobené nešetrným či nevhodným zacházením nebo mechanickým poškozením. Za vadu nelze považovat změnu vlastností zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku opotřebení či nesprávného používání, popř. nesprávného zásahu. Vždy je nutné zakoupené zboží užívat na účely, pro které je výrobcem určeno!

V případě oprávněné reklamace náklady na dopravu výrobku k prodávajícímu hradí kupující, zpět ke kupujícímu hradí prodávající, pokud kupující neuplatní právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

Reklamaci vyřídí prodávající neprodleně, nejdéle do 30-ti dnů. O průběhu reklamace prodávající kupujícího informuje e-mailem nebo telefonicky. Reklamované zboží zasílejte výhradně na adresu

Body way, s.r.o., (vchod SD WOOD)

Bělohorská 272/13

16900 Praha 6 – Břevnov

Zboží zasílejte pouze na uvedenou adresu, jinde nebude převzato. Prodávající nepřebírá zboží zaslané na dobírku. Příslušnou částku prodávající zašle na účet, který kupující sdělí, a pokud nesdělí, pak na účet, z něhož byla zaslána, nebo k rukám kupujícího poukázkou. Reklamované zboží je možno osobně předat v Po-Pá 09-12, 13-18 hod na adrese:

Body way, s.r.o., (vchod SD WOOD)

Bělohorská 272/13

16900 Praha 6 – Břevnov

Podstatné porušení smlouvy (prodej věci s tak závažnou vadou, o němž by prodávající již při uzavření kupní smlouvy věděl, nebo musel vědět, že by kupující smlouvu neuzavřel, pokud by takovou vadu předvídal)


Při podstatném porušení smlouvy má kupující tyto nároky a) odstranění vady dodáním nové věci (neběží nová záruční lhůta, při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou)

b) odstranění vady opravou věci

c) přiměřená sleva z kupní ceny

d) odstoupení kupujícího od smlouvy Pokud kupující nesdělí prodávajícímu výběr svého práva z vady prodané věci nejpozději bez zbytečného odkladu po oznámení vady prodávajícímu, má kupující práva, jako kdyby došlo k nepodstatnému porušení smlouvy. Provedenou volbu konkrétního práva není kupující oprávněn měnit bez souhlasu prodávajícího, což neplatí, pokud kupující žádal opravu věci, kterou nelze provést. Kupující má právo odstoupit od smlouvy také tehdy, nemůže-li věc užívat pro opakovaný výskyt vady (potřetí stejná vada), nebo pro větší počet vad (4 a více). Nepodstatné porušení smlouvy (takové, které neodpovídá podstatnému porušení smlouvy)

Při nepodstatném porušení má kupující tyto nároky

a) odstranění vady opravou

b) přiměřená sleva z kupní ceny

Neodstraní-li prodávající vadu včas (přiměřená lhůta, nejdéle do 30 dnů) nebo vadu odmítne  odstranit, může kupující požadovat slevu z ceny, nebo od smlouvy odstoupit i u nepodstatného porušení smlouvy, kde si již vybral odstranění vady opravou.

DODACI PODMINKY


KONTAKTNÍ ÚDAJE

V případě, že se nás budete chtít obrátit ve věci Vašich osobních údajů, můžete tak učinit na

mailové adrese: info@bodyway.cz nebo telefonicky na čísle: 727 935 696